Deklaracja dostępnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://pinb.powiatnizanski.pl

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 05.2008r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.2017r.

W Powiatowym Inspektoracie Budowlanym w Nisku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa http://pinb.powiatnizanski.pl/ spełnia wymagania w 77,11%.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
część plików nie jest dostępnych cyfrowo, załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Wieleba pinb@powiatnizanski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 15 841 41 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury: Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu zgodnie z art. 7 ustawy.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna: Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku usytuowana jest na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, zlokalizowanego w Nisku przy ul. 3-go Maja 32C w pokojach o numerach 11, 12 i 13.


Dostępność wejścia: Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne przy dziedzińcu od strony ul. 3-go Maja. Wejście jest dostępne w godzinach pracy urzędu. Budynek nie posiada windy, wyposażony w instalację przyzywową.

Dostępność parkingu: Ze względu na lokalizację siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku, urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Przy ul. 3-go Maja znajdują się miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety: Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku.

Utrudnienia: Pomiędzy poziomem wejścia głównego do budynku, a poziomem, na którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe urzędu istnieje bariera architektoniczna w postaci schodów. Osoba mająca problemy z poruszaniem się, za pomocą instalacji przyzywowej zlokalizowanej we wiatrołapie przy wejściu głównym powinna poprosić o wezwanie pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku.

Obsługa osób słabo słyszących: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacja mobilna: Urząd nie posiada aplikacji mobilnej.


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 18 września 2020r,. • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

  stan w dniu 01.01.2021r.  Raport o stanie zapewniania dostępności
  podmiotu publicznego
  stan w dniu 01.01.2021 r.


 • Koordynator ds. dostępności  Koordynator do spraw dostępności
  w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nisku:

  Agata Wieleba

  Zadania koordynatora:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku;
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku;
  3. Monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


  Kontakt:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
  ul. 3-go Maja 32C
  37-400 Nisko
  Telefon: 15 841 41 29
  e-mail: pinb@powiatnizanski.pl