Terminy i procedury załatwiania spraw

Terminy i procedury załatwiania spraw


Zgłaszający się do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powinien złożyć podanie z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie, której zawiadamia oraz adresy zamieszkania, a także lokalizacje obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego. Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnych, w terminie określonym w art. 35 KPA - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania do inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.