Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powoływanym na to stanowisko w trybie art. 86 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 w/w Ustawy zadania nadzoru budowlanego określone przepisami Prawa budowlanego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utworzonego na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.