Załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nisku przebiega zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podania  (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) oraz skargi i wnioski mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty, faksem lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu lub wnoszone ustne do protokołu.

 Każde pismo powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji (miejscowość, kod pocztowy, nr lokalu),
  • zakres żądania czy interwencji,
  • podpis.

Na wystąpienia, które nie zawierają powyższych elementów, PINB w Nisku nie udziela odpowiedzi.

 

Zmiany w komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań - żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku jest adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl): /pinbnisko/SkrytkaESP 

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.