Załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nisku przebiega zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawy są przyjmowane na piśmie: za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu, drogą elektroniczną ePUAP, składane bezpośrednio w Inspektoracie lub wnoszone ustne do protokołu.

Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Każde pismo powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji (miejscowość, kod pocztowy, nr lokalu),
  • zakres żądania czy interwencji,
  • podpis.

W przypadku skarg nie jest wymagany podpis.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.